Fra Farsø Fjord Camping kører vi i autocamperen nogle få kilometer nordpå til Strandby, hvor vi tanker op, og drejer til venstre i retning af Ertebølle helt ude ved kysten. Der er en parkeringsplads i det stærkt skrånende terræn op mod Ertebølle Hoved, men vi foretrækker at parkere mere vandret…

Af Harald Andersen, SKALK

Flække og spån fra grusgrav ved Seest. Tegning: Erik Westerby.

Ret til at kalde sig amatørarkæolog har enhver, som tre gange eller derover har bukket sig ned og opsamlet et oldtidsfund — det være sig en flintspån, en stenøkse eller et potteskår. Det er derfor næsten at gå for vidt i beskedenhed, når politifuldmægtig Erik Westerby…

HVORFOR VALGTE DU AT BLIVE ARKÆOLOG?

Petra har ønsket at blive arkæolog, siden hun var 6 år. Hun har for nogle måneder siden, da hun endnu gik i 10. klasse, stillet mig en række spørgsmål, og jeg har svaret. Måske kan andre have glæde af flg. tekst:

Petra:

Q) Hvorfor…

2021

Udsigt fra toppen af Ejer Bavnehøj en tidlig morgen.

Vi havde en gård på Svinø, ved bredden af Gamborg Fjord på Vestfyn. Den solgte vi i 2019 og flyttede - helt bogstaveligt - ind i en autocamper. Tove og jeg er henholdsvis 76 og 74 år, og det er tanken, at vi i denne mobile bolig vil rejse rundt…

Jels panorama. Tegning: Jørgen Kraglund, SKALK.

ZINKEN #001

Efter i perioden marts-juni 2020 at have bragt 30 kortere eller længere opslag i denne gruppe under overskriften NEANDERTALT om ældre palæolitiske fund, der endnu ikke med sikkerhed er konstateret i Danmark — forbavsende så meget, der kan skrives om så lidt — vil jeg fremover forsøge at kaste mig…

Emmerlev Klev

Bliv hjemme! Den Corona-opfordring lever vi op til — vi holder os til autocamperen, som er vores mobile aftægtsbolig, den er simpelthen vores hjem. Rejs så vidt muligt ikke mellem regionerne! Det gør vi heller ikke. …

Af Erik Westerby

Mellem Erik Westerbys efterladte papirer ligger et renskrevet manuskript “Nyt fra min grusgrav”, dateret november 1955. Det har tidligere været publiceret i 1956 som en dobbeltkronik i Jyllands-Posten 8. og 9. jan.

Sorteringsmaskine til sten i grusgrav ved Seest. Denne grusgrav ved Munkensdam var i brug fra 1920'erne til henved 1970. — Kolding Stadsarkiv.

Har De nogensinde afbrudt søndagens automobiltur eller fodvandring og ladet nysgerrigheden lokke Dem ned i…

Af Søren Floris

Sidste år var lektor Johannes Hjort på udflugt med en gymnasieklasse fra Kolding til en grusgrav ved Seest. Som i så mange andre grusgrave lå der her store bunker af sten. På lang afstand så man, at en af stenene adskilte sig fra de andre. Det viste…

Der er bare 13 km fra vores hjem på Svinø lidt sydøst for Middelfart til stedet for nogle af de mest spektakulære undersøgelser af submarine stenalderbopladser. Men det er hele 6.-7.000 år ned ad memory lane. Jeg stiller elcyklen — ja så vidt er det kommet — ved parkeringspladsen for…

Jørgen Holm

Retired - and tired - Danish archaeologist

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store